Polityka Cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 Definicje
§ 2 Rodzaje Cookies
§ 3 Bezpieczeństwo
§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie
§ 5 Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne
§ 7 Wymagania Serwisu
§ 8 Zmiany w Polityce Cookie

Regulamin sklepu internetowego (dotyczy zakupu ebooka po polsku poprzez Easycart)


§ 1. Definicje
Cena - widoczna w Sklepie Internetowym cena Produktu zawierająca wszystkie składniki ceny, w tym VAT, z wyłączeniem kosztów dostawy. 
Formularz kontaktowy - formularz dostępny na stronie internetowej umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy. 
Formularz zamówienia – formularz dostępny na stronie internetowej umożliwiający złożenie Zamówienia. 
Klient – osoba, która korzysta z funkcjonalności Sklepu Internetowego zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży z Usługodawcą. 
Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
Produkt – dostępny w Sklepie Internetowym produkt fizyczny, towar z elementami cyfrowymi, treść cyfrowa lub usługa cyfrowa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą. 
Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego. 
Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna zawierająca umowę ze Spółką o świadczenie usług w ramach Portalu bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
Sklep Internetowy - sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem https://app.easycart.pl/checkout/51979160/ebook-mniej-slajdow-wiecej-sensu
Usługodawca – Mirosław Pawełko
Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Usługodawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 
Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 
Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Usługodawcą.  § 2. Postanowienia ogólneNiniejszy Regulamin określa warunki zawierania UmówSprzedaży Produktów oraz tryb postępowania reklamacyjnego i warunki odstąpieniaod Umów Sprzedaży, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogąelektroniczną przez Sklep internetowy działający pod adresem , zasadyświadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenieusług drogą elektroniczną. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzającychdo korzystania z usług Sklepu Internetowego , zobowiązany jest do przestrzeganiapostanowień niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie majązastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności:ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18lipca 2002 r.,ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich zdnia 23 września 2016 r.,ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym zdnia 23 sierpnia 2007 r.,ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. § 3. Zawarcie umowy sprzedażySklep Internetowy prowadzi sprzedaż Produktów zapośrednictwem sieci Internet. Produkty są wolne od wad fizycznych i prawnych. Informacjedotyczące funkcjonalności lub mających znaczenie kompatybilności iinteroperacyjności Produktów będących towarami z elementami cyfrowymi,treściami cyfrowymi albo usługami cyfrowymi zawarte są w ofercie danegoProduktu w Sklepie internetowym. Informacje znajdujące się na stronie internetowej SklepuInternetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa.Klient, składając Zamówienie, składa Usługodawcy ofertę kupna określonegoProduktu na warunkach podanych w opisie Produktu w Sklepie Internetowym. Ceny Produktu widoczne w Sklepie Internetowym zawierająwszystkie składniki ceny, w tym VAT, z wyłączeniem kosztów dostawy. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowegojest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta. Ewentualne zmiany cenProduktu w Sklepie Internetowym, w tym promocje i rabaty, które nastąpiły podacie złożenia Zamówienia pozostają bez wpływu na cenę ustaloną w Zamówieniuzłożonym przez Klienta. Zamówienia można składać online poprzez wypełnienieFormularza zamówienia. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klientajest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasieskładania Zamówienia. W przypadku, gdy Usługodawca jest zmuszony, przedrozpoczęciem realizacji Umowy sprzedaży, z przyczyn od niego niezależnych,zmienić istotne warunki Umowy Sprzedaży z Klientem, niezwłocznie powiadomi otym Klienta. W sytuacji, o której mowa w ust. 8 powyżej Klientowiprzysługuje prawo:przyjęcia proponowaną przez Usługodawcę zmiany UmowySprzedaży alboodstąpienia od Umowy Sprzedaży za natychmiastowym zwrotemwszystkich wniesionych przez Klienta świadczeń i bez obowiązku zapłatyjakiejkolwiek kary umownej.O swojej decyzji Klient jest zobowiązany niezwłoczniepoinformować Usługodawcę. Realizacja Zamówienia zostanie wstrzymana do czasuuzyskania informacji od Klienta. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży na podstawie ust.9 powyżej lub gdy Usługodawca odwołuje wykonanie Umowy Sprzedaży z przyczynniezależnych od Klienta, Klientowi przysługuje natychmiastowy zwrot całościkwoty uiszczonej na rzecz Usługodawcy.  § 4.Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie złożenia przezKlienta Zamówienia (kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” lub innego opodobnym znaczeniu) chyba, że w opisie Produktu w Sklepie Internetowym wskazanoinaczej. Jeżeli na wyraźne żądanie Klienta wykonywanie usługi ma się rozpocząćprzed upływem terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży, Usługodawca wymaga odKlienta złożenia oświadczenia:zawierającego takie wyraźne żądanieże przyjął do wiadomości informację o utracie prawa doodstąpienia od Umowy Sprzedaży z chwilą jej pełnego wykonania przez UsługodawcęPo złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jegootrzymanie i przyjęcie oferty, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adreswskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,treść niniejszego Regulaminu w formacie pdf,pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy lub informację oudzielonej przez Klienta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych wokolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.Każda Umowa sprzedaży będzie potwierdzana odpowiednimdowodem zakupu, który będzie dołączany do Produktu i/lub wysyłany pocztąelektroniczna na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia. Usługodawca dostarcza Klientowi Produkt niezwłocznie pozawarciu Umowy Sprzedaży i zaksięgowaniu lub potwierdzeniu uiszczenia cenyProduktu przez Klienta.  § 5. Sposoby płatnościSposób płatności Ceny oraz kosztów za dostarczenie ProduktówUsługodawca określa w Sklepie Internetowym. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemupłatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia.Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą kartykredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich i zagranicznych banków. W przypadku, gdy według wyboru Klienta płatność Ceny orazkosztów za dostarczenie Produktów następuje za pośrednictwem Dostawcy usługpłatniczych wówczas Klient przed dokonaniem płatności zobowiązany jestzaakceptować regulamin stosowany przez danego Dostawcę. Umowa Sprzedaży zostanie wykonana dopiero po zapłaceniuCeny.  § 6. Reklamacja produktuPodstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobecKlienta określa art. 43a i następne ustawy o prawach konsumenta. Reklamacje dotyczące Produktu Klient powinien kierować doUsługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: albo pisemnie naadres Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 9 Regulaminu. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać jak najwięcejinformacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególnościrodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Usługodawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie,nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lubpodmiotem, o którym mowa w § 7 ust. 9. Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacjiw terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana zgodnie z kanałemkomunikacji wskazanym przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym.  § 7. Prawo odstąpienia od umowyZ zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, Klient ma prawo odstąpić odUmowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dniazawarcia Umowy sprzedaży zgodnie z art. 27 i następne ustawy o prawachkonsumenta. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży,Klient musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji. W celu odstąpienia od Umowy sprzedaży Klient może skorzystaćz wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, abyKlient wysłał na adres lub adres Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 9 Regulaminuinformację dotyczącą odstąpienia od Umowy sprzedaży przed upływem terminu do odstąpieniaod umowy. Usługodawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klientapłatności niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którymUsługodawca został poinformowany o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba, żeKlient wykonuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży po zgłoszeniu żądania, októrym mowa w §4.1. powyżej – wówczas Klient ma obowiązek zapłaty zaświadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takichsamych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta do opłaceniaZamówienia, chyba że Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nieprzysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany dozapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodąKupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że pospełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy iprzyjął to do wiadomości;w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynkufinansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogąwystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;w której przedmiotem świadczenia jest rzecznieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służącazaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegającaszybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana wzapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić zewzględu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowaniezostało otwarte po dostarczeniu;w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które podostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone zinnymi rzeczami;w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lubwizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu,jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, zwyjątkiem umowy o prenumeratę;o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż docelów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usługzwiązanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lubkulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;dostarczanie treści cyfrowych, niedostarczanych na nośnikumaterialnym, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżelispełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta,który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczeniaprzez Usługodawcą utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to dowiadomości, a Usługodawca przekazał Klientowi potwierdzenie, o którym mowa w§4.3. powyżejPrawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarównoUsługodawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowyswojego zobowiązania w terminie ściśle określonym. Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest objęty ochronąprzewidzianą odpowiednimi przepisami prawa, pod warunkiem, że Umowa Sprzedażylub umowy o świadczenie Usług Elektronicznych, które zawiera z Usługodawcą, niemają charakteru zawodowego. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa wust. 9 powyżej jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawneProduktu, zgodnie z § 6 Regulaminu,prawa odstąpienie od umowy zawartej na odległość, zgodnie z§ 7 Regulaminu.Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 9 powyżej traciuprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży,którą zawarł z Usługodawcą posiada charakter zawodowy, który wynika wszczególności z przedmiotu wykonywanej przez tego przedsiębiorcę działalnościgospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji iInformacji o Działalności Gospodarczej.  § 8. Rodzaj i zakresu usług elektronicznychUsługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowegokorzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz UsługobiorcówSklepu Internetowego odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronieinternetowej Sklepu Internetowego treści reklamowych. Treści te, stanowiąintegralną część Sklepu Internetowego i prezentowanych w nim materiałów.  § 9. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usługelektronicznychŚwiadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jestnieodpłatne. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej naumożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym zawierana jest na czasoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestaniajego składania przez Usługobiorcę,Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systememteleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,dostęp do poczty elektronicznej,przeglądarka internetowa,włączenie w przeglądarce internetowej Cookies orazJavascript.Klient zobowiązany jest do:korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawemi dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i prawwłasności intelektualnej osób trzecich;wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym;powstrzymania się w zamieszczaniu w Sklepie Internetowym, wszczególności w Formularzu kontaktowym albo w Formularzu zamówienia treści ocharakterze bezprawnym; § 10. Reklamacje związane ze świadczeniem usługelektronicznychReklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych zapośrednictwem Sklepu Internetowego Klient może składać za pośrednictwem pocztyelektronicznej na adres: lub adres Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 9Regulaminu. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać jak najwięcejinformacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególnościrodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Usługodawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie,nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji, W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lubpodmiotem, o którym mowa w § 7 ust. 9. Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacjiw terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana zgodnie z kanałemkomunikacji wskazanym przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym.  § 11. Własność intelektualnaWszystkie treści zamieszczone w Sklepie Internetowymkorzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością Usługodawcy. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnejpisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się natreść oraz zawartość Sklepu Internetowego stanowi naruszenie prawa autorskiegoprzysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną orazkarną.  § 12. Opinie o produktachW ramach Sklepu Internetowego Usługodawca nie umożliwiapublikacji opinii o Produktach.  § 13. Postanowienia końcoweUmowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane sązgodnie z prawem polskim. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu zobowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminuzastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Usługodawcą,a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, zintencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowymrozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub teżbyłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzyganeprzez właściwy sąd powszechny, zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu. Sądowe rozstrzyganie sporów:ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, aUsługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem lub przedsiębiorcą, októrym mowa w § 7 ust. 9 Regulaminu, zostają poddane sądom właściwym zgodnie zprzepisami Kodeksu postępowania cywilnego;ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, aUsługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem ani przedsiębiorcą,o którym mowa w § 7 ust. 9 Regulaminu, zostają poddane sądowi właściwemu zewzględu na siedzibę Usługodawcy.Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania zpozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie pozakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lubwniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać nastronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). WykazStałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy WojewódzkichInspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej:http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystaćtakże z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów luborganizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jestbezpłatne. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może wszczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (OnlineDispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. ZałącznikFORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadkuchęci odstąpienia od umowy) Adresat: , Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszymodstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawynastępujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następującychrzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) " Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) Imię i nazwisko konsumenta(-ów) Adres konsumenta(-ów) Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jestprzesyłany w wersji papierowej) Data (*) Niepotrzebne skreślić.

Polityka prywatności

Definicje
Administrator (My) – Mirosław Pawełko, os. fiz. prowadząca działalność gospodarczą
Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii. 
Polityka – niniejsza Polityka prywatności
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Serwis – serwis internetowy prowadzony przez nas pod adresem 
Użytkownik (Ty) – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce  

Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z serwisu
W związku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu zbieramy Twoje dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o Twojej aktywności w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania przez Ciebie z Serwisu.  

Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych w serwisie 
Korzystanie z serwisu
Przetwarzamy dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym: ) , adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające profilu w Serwisie) w następujących celach:
w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawąprawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6ust. 1 lit b RODO);w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawąprawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO)polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ichpreferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lubobrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes(art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie naszych praw;w celach marketingowych (naszych oraz naszych partnerów), wszczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – zasadyprzetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji„MARKETING”.Twoja Aktywność w Serwisie, w tym Twoje dane osobowe, sąrejestrowane w logach systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzane sąprzede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Przetwarzamy jerównież w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnieniabezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także wcelach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawnąprzetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. fRODO).  Korzystanie z płatnych usług w serwisieJeżeli złożysz zamówienie (zakupu towaru lub usługi) wSerwisie, będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe w następujących celach:w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawnąprzetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1lit b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawnąprzetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na nas, awynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów orachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6ust. 1 lit c RODO);w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawnąprzetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO)polegający na prowadzeniu analiz Twojej aktywności w Serwisie, a także Twoichpreferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lubobrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes(art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie naszych praw. MarketingPrzetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizowania działańmarketingowych, które mogą polegać na:wyświetlaniu treści marketingowych, które nie są dostosowanedo Twoich preferencji (reklama kontekstowa);wyświetlaniu treści marketingowych odpowiadających Twoimzainteresowaniom (reklama behawioralna);kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertachlub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe(usługa newslettera)prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiembezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogąelektroniczną oraz działania telemarketingowe)W celu realizowania działań marketingowych, w niektórychprzypadkach wykorzystujemy profilowanie (jeżeli wyrazisz na to zgodę). Oznaczato, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych dokonujemy oceny wybranychczynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lubstworzenia prognozy na przyszłość.  Marketing bezpośredniTwoje Dane osobowe mogą być również wykorzystywane przeznas, abyśmy mogli kierować do Ciebie treści marketingowe różnymi kanałami, tj.za pośrednictwem poczty e-mail, drogą MMS / SMS lub telefonicznie. Takiedziałania podejmujemy wyłącznie w przypadku, gdy wyraziłeś na nie zgodę, którąmoże wycofać w dowolnym momencie.  Portale społecznościowePrzetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy odwiedzasz nasz profileprowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter).Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym wcelu informowania Cię o naszej aktywności oraz promowaniu różnego rodzajuwydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowychw tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającyna promowaniu własnej marki.  Pliki cookies oraz podobna technologiaPliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na Twoimurządzeniu, gdy przeglądasz Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiającekorzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie Twoichodwiedzin w Serwisie i dokonywanych przez Ciebie czynności. W ramach Serwisumożemy stosować następujące rodzaje cookies:  Cookies 'serwisowe'Wykorzystujemy tzw. cookies serwisowe przede wszystkim wcelu dostarczania Ci usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawyjakości tych usług. W związku z tym my oraz inne podmioty świadczące na nasząrzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies,przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanychw Twoim telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (komputer, telefon, tabletitp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Ciebie(identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usługwymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authenticationcookies);pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np.wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. usercentric security cookies);sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. plikicookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia playersession cookies);trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsuUżytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interfacecustomization cookies),pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronieinternetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to plikiwykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy w jaki sposów korzystasz zSerwisu, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu).Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani niełączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacjeo zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć podlinkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners. Cookies 'marketingowe'My oraz nasi zaufani partnerzy wykorzystujemy również plikicookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Ciebiereklamy behawioralnej. W tym celu my oraz nasi zaufani partnerzy przechowujemyinformacje lub uzyskujemy dostęp do informacji już przechowywanych w Twoimtelekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (komputer, telefon, tablet itp.).Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danychosobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usługi towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania Twojej zgody, która może być wkażdym momencie wycofana.  Zarządzanie cookiesJeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies, możesz zmienićustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookiesniezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymaniapreferencji użytkownika może utrudnić korzystanie z Serwisu. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listyponiżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie zinstrukcjami:EdgeInternetExplorerChromeSafariFirefoxOperaUrządzenia mobilne:AndroidSafari (iOS)Windows Phone Istotne techniki marketingoweCel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszegoprzetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwośćkontaktu oraz prawa Użytkownika w tym zakresie zostały opisane w polityce prywatnościusługodawców: Możemy stosowaćhttps://www.facebook.com/policy.phphttps://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=ZZ.Możemy stosować techniki remarketingowe, pozwalające nadopasowanie przekazów reklamowych do Twojego zachowania w Serwisie, co możedawać złudzenie, że Twoje dane osobowe są wykorzystywane do śledzenia, jednak wpraktyce nie przekazujemy żadnych Twoich danych osobowych operatorom reklam.Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie. Możemy stosować rozwiązanie badające zachowanie użytkownikówpoprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania w Serwisie. Teinformacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, żenie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu niepodlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.  Okres przetwarzania danych osobowychOkres przez jaki przetwamy Twoje dane zależy od rodzajuświadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane sąprzez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofaniaprzez Ciebie wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względemprzetwarzania danych (w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danychjest nasz uzasadniony interes). Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku,gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnychroszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i wzakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania Twoje dane są nieodwracalnieusuwane lub anonimizowane.  Twoje uprawnieniaW związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe,przysługują Ci następujące prawa:prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – natej podstawie, na Twój wniosek przekażemy Ci informację o przetwarzaniu danych,w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresieposiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminieusunięcia danych;prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie, na Twójwniosek przekażemy Ci kopię przetwarzanych danych dotyczących osobyzgłaszającej żądanie;prawo do sprostowania – na Twój wniosek jesteśmy zobowiązaniusuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych orazuzupełniać je, jeśli są niekompletne;prawo do usunięcia danych – na tej podstawie możesz żądaćusunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowaniażadnego z celów, dla których zostały zebrane;prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie, naTwój wniosek zaprzestaniemy wykonywania operacji na Twoich danych osobowych – zwyjątkiem operacji, na które wyraziłeś zgodę – oraz ich przechowywania, zgodniez przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczeniaprzetwarzania danych;prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – wzakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lubwyrażoną zgodą – wydamy Ci dostarczone przez Ciebie dane w formaciepozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możesz także zażądać, abyśmyprzesłali te dane innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że mamy do tegoodpowiednie możliwości techniczne.prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celachmarketingowych – możesz w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danychosobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiegosprzeciwu;prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych –Możesz w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, któreodbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu (np. dla celówanalitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia);sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są napodstawie Twojej zgody, masz prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednaknie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniemzgody.prawo do skargi – jeżeli uznasz, że sposób w jakiprzetwarzamy Twoje dane osobowe narusza przepisy RODO lub inne przepisydotyczące ochrony danych osobowych, możesz złożyć skargę do Prezesa UrzęduOchrony Danych Osobowych. Odbiorcy danychW związku z tym, że chcemy realizować dla Ciebie jaknajlepsze usługi, będziemy ujawniać Twoje dane osobowe naszym zaufanympartnerom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemówinformatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmiotyświadczące usługi księgowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia),agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz naszym podmiotompowiązanym. Twoje dane osobowe będą udostępnione innym podmiotom do ichwłasnych celów, w tym celów marketingowych tylko jeżeli wyrazisz na to zgodę.  Przekazywanie danych poza EOGPoziom ochrony danych osobowych poza Europejskim ObszaremGospodarczym (EOG) może różnić się od tego zapewnianego przez prawoeuropejskie. Z tego powodu będziemy przekazywali Twoje dane osobowe poza EOGtylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopniaochrony. Za każdym razem zostaniesz o tym powiadomiony.  Bezpieczeństwo danych osobowychWiedz, że podejmujemy wszelkie kroki w celu zapewnienia, żeTwoje dane osobowe będą przetwarzane są przez nas w sposób bezpieczny –zapewniający przede wszystkim, że dostęp do Twoich danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu nawykonywane przez nie zadania. Podejmujemy wszelkie niezbędne działania, by nasi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowaniaodpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Twoje dane osobowe na nasze zlecenie.  Dane kontaktoweWe wszelkich sprawach, o którym mowa w niniejszej polityce,w szczególności związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, możesz się z nami skontaktować poprzez:e-mail kontakt@mniejslajdow.pl lub listownie na adres: Mirosław Pawełko, Rakowiecka 32a/100, 02-532 Warszawa