Mniej Slajdów – Więcej Sensu®

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego

Treść regulaminu

 

§ 1. Definicje

Cena - widoczna w Sklepie Internetowym cena Produktuzawierająca wszystkie składniki ceny, w tym VAT, z wyłączeniem kosztów dostawy.

Formularz kontaktowy - formularz dostępny na stronieinternetowej umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.

Formularz zamówienia – formularz dostępny na stronieinternetowej umożliwiający złożenie Zamówienia.

Klient – osoba, która korzysta z funkcjonalności SklepuInternetowego zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży z Usługodawcą.

Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcączynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lubzawodową.

Produkt – dostępny w Sklepie Internetowym produkt fizyczny,towar z elementami cyfrowymi, treść cyfrowa lub usługa cyfrowa, będącaprzedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą.

Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizycznazawierająca umowę ze Spółką o świadczenie usług w ramach Portalu bezpośredniozwiązaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nieposiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności zprzedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego napodstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o DziałalnościGospodarczej.

Sklep Internetowy - sklep internetowy Usługodawcy działającypod adresem .

Usługodawca – Mirosław Pawełko, os. fiz. prowadzaca działalnośćgospodarczą

Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Produktu zawarta międzyKlientem, a Usługodawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektronicznąprzez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostkaorganizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznajezdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertęzawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Usługodawcą.

 

 

§ 2. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania UmówSprzedaży Produktów oraz tryb postępowania reklamacyjnego i warunki odstąpieniaod Umów Sprzedaży, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogąelektroniczną przez Sklep internetowy działający pod adresem , zasadyświadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenieusług drogą elektroniczną.

 

Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzającychdo korzystania z usług Sklepu Internetowego , zobowiązany jest doprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie majązastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności:

ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18lipca 2002 r.,

ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,

ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich zdnia 23 września 2016 r.,

ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym zdnia 23 sierpnia 2007 r.,

ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

 

§ 3. Zawarcie umowy sprzedaży

Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż Produktów zapośrednictwem sieci Internet.

 

Produkty są wolne od wad fizycznych i prawnych. Informacjedotyczące funkcjonalności lub mających znaczenie kompatybilności iinteroperacyjności Produktów będących towarami z elementami cyfrowymi,treściami cyfrowymi albo usługami cyfrowymi zawarte są w ofercie danegoProduktu w Sklepie internetowym.

 

Informacje znajdujące się na stronie internetowej SklepuInternetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa.Klient, składając Zamówienie, składa Usługodawcy ofertę kupna określonegoProduktu na warunkach podanych w opisie Produktu w Sklepie Internetowym.

 

Ceny Produktu widoczne w Sklepie Internetowym zawierająwszystkie składniki ceny, w tym VAT, z wyłączeniem kosztów dostawy.

 

Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowegojest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta. Ewentualne zmiany cenProduktu w Sklepie Internetowym, w tym promocje i rabaty, które nastąpiły podacie złożenia Zamówienia pozostają bez wpływu na cenę ustaloną w Zamówieniuzłożonym przez Klienta.

 

Zamówienia można składać online poprzez wypełnienieFormularza zamówienia.

 

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przezKlienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień wczasie składania Zamówienia.

 

W przypadku, gdy Usługodawca jest zmuszony, przedrozpoczęciem realizacji Umowy sprzedaży, z przyczyn od niego niezależnych,zmienić istotne warunki Umowy Sprzedaży z Klientem, niezwłocznie powiadomi otym Klienta.

 

W sytuacji, o której mowa w ust. 8 powyżej Klientowiprzysługuje prawo:

przyjęcia proponowaną przez Usługodawcę zmiany UmowySprzedaży albo

odstąpienia od Umowy Sprzedaży za natychmiastowym zwrotemwszystkich wniesionych przez Klienta świadczeń i bez obowiązku zapłatyjakiejkolwiek kary umownej.

O swojej decyzji Klient jest zobowiązany niezwłoczniepoinformować Usługodawcę. Realizacja Zamówienia zostanie wstrzymana do czasuuzyskania informacji od Klienta.

 

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży na podstawie ust.9 powyżej lub gdy Usługodawca odwołuje wykonanie Umowy Sprzedaży z przyczynniezależnych od Klienta, Klientowi przysługuje natychmiastowy zwrot całościkwoty uiszczonej na rzecz Usługodawcy.

 

 

§ 4.

Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie złożenia przezKlienta Zamówienia (kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” lub innego opodobnym znaczeniu) chyba, że w opisie Produktu w Sklepie Internetowym wskazanoinaczej. Jeżeli na wyraźne żądanie Klienta wykonywanie usługi ma się rozpocząćprzed upływem terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży, Usługodawca wymaga odKlienta złożenia oświadczenia:

zawierającego takie wyraźne żądanie

że przyjął do wiadomości informację o utracie prawa doodstąpienia od Umowy Sprzedaży z chwilą jej pełnego wykonania przez Usługodawcę

Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdzajego otrzymanie i przyjęcie oferty, poprzez przesłanie wiadomości e-mail naadres wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia.

 

Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:

potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

treść niniejszego Regulaminu w formacie pdf,

pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy lub informację oudzielonej przez Klienta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych wokolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

Każda Umowa sprzedaży będzie potwierdzana odpowiednimdowodem zakupu, który będzie dołączany do Produktu i/lub wysyłany pocztąelektroniczna na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia.

 

Usługodawca dostarcza Klientowi Produkt niezwłocznie pozawarciu Umowy Sprzedaży i zaksięgowaniu lub potwierdzeniu uiszczenia cenyProduktu przez Klienta.

 

 

§ 5. Sposoby płatności

Sposób płatności Ceny oraz kosztów za dostarczenie ProduktówUsługodawca określa w Sklepie Internetowym.

 

W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznegosystemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacjiZamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności zapomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich izagranicznych banków.

 

W przypadku, gdy według wyboru Klienta płatność Ceny orazkosztów za dostarczenie Produktów następuje za pośrednictwem Dostawcy usługpłatniczych wówczas Klient przed dokonaniem płatności zobowiązany jestzaakceptować regulamin stosowany przez danego Dostawcę.

 

Umowa Sprzedaży zostanie wykonana dopiero po zapłaceniuCeny.

 

 

§ 6. Reklamacja produktu

Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobecKlienta określa art. 43a i następne ustawy o prawach konsumenta.

 

Reklamacje dotyczące Produktu Klient powinien kierować doUsługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: albo pisemnie naadres Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 9 Regulaminu.

 

W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać jak najwięcejinformacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególnościrodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.

 

Usługodawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie,nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.

 

W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lubpodmiotem, o którym mowa w § 7 ust. 9. Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacjiw terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.

 

Odpowiedź na reklamację jest przekazywana zgodnie z kanałemkomunikacji wskazanym przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

 

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy

Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, Klient ma prawo odstąpić odUmowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dniazawarcia Umowy sprzedaży zgodnie z art. 27 i następne ustawy o prawachkonsumenta.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży,Klient musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji.

 

W celu odstąpienia od Umowy sprzedaży Klient może skorzystaćz wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, abyKlient wysłał na adres lub adres Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 9 Regulaminuinformację dotyczącą odstąpienia od Umowy sprzedaży przed upływem terminu doodstąpienia od umowy.

 

Usługodawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klientapłatności niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którymUsługodawca został poinformowany o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba, żeKlient wykonuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży po zgłoszeniu żądania, októrym mowa w §4.1. powyżej – wówczas Klient ma obowiązek zapłaty zaświadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

 

Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takichsamych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta do opłaceniaZamówienia, chyba że Klient zgodził się na inne rozwiązanie.

 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nieprzysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany dozapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodąKupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że pospełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy iprzyjął to do wiadomości;

w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynkufinansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpićprzed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecznieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służącazaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegającaszybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana wzapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić zewzględu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowaniezostało otwarte po dostarczeniu;

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które podostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone zinnymi rzeczami;

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lubwizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu,jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, zwyjątkiem umowy o prenumeratę;

o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż docelów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usługzwiązanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lubkulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

dostarczanie treści cyfrowych, niedostarczanych na nośnikumaterialnym, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżelispełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta,który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniuświadczenia przez Usługodawcą utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął todo wiadomości, a Usługodawca przekazał Klientowi potwierdzenie, o którym mowa w§4.3. powyżej

Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarównoUsługodawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowyswojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

 

Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest objęty ochronąprzewidzianą odpowiednimi przepisami prawa, pod warunkiem, że Umowa Sprzedażylub umowy o świadczenie Usług Elektronicznych, które zawiera z Usługodawcą, niemają charakteru zawodowego.

 

Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa wust. 9 powyżej jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:

niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzulabuzywnych,

odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawneProduktu, zgodnie z § 6 Regulaminu,

prawa odstąpienie od umowy zawartej na odległość, zgodnie z§ 7 Regulaminu.

Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 9 powyżej traciuprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży,którą zawarł z Usługodawcą posiada charakter zawodowy, który wynika wszczególności z przedmiotu wykonywanej przez tego przedsiębiorcę działalnościgospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji iInformacji o Działalności Gospodarczej.

 

 

§ 8. Rodzaj i zakresu usług elektronicznych

Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowegokorzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,

Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz UsługobiorcówSklepu Internetowego odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 

Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowejSklepu Internetowego treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną częśćSklepu Internetowego i prezentowanych w nim materiałów.

 

 

§ 9. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenieusług elektronicznych

Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jestnieodpłatne.

 

Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej naumożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym zawierana jest na czasoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestaniajego składania przez Usługobiorcę,

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systememteleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,

dostęp do poczty elektronicznej,

przeglądarka internetowa,

włączenie w przeglądarce internetowej Cookies orazJavascript.

Klient zobowiązany jest do:

korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawemi dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i prawwłasności intelektualnej osób trzecich;

wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym;

powstrzymania się w zamieszczaniu w Sklepie Internetowym, wszczególności w Formularzu kontaktowym albo w Formularzu zamówienia treści ocharakterze bezprawnym;

 

§ 10. Reklamacje związane ze świadczeniem usługelektronicznych

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych zapośrednictwem Sklepu Internetowego Klient może składać za pośrednictwem pocztyelektronicznej na adres: lub adres Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 9Regulaminu.

 

W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać jak najwięcejinformacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególnościrodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.

 

Usługodawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie,nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji,

 

W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lubpodmiotem, o którym mowa w § 7 ust. 9. Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacjiw terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.

 

Odpowiedź na reklamację jest przekazywana zgodnie z kanałemkomunikacji wskazanym przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

 

§ 11. Własność intelektualna

Wszystkie treści zamieszczone w Sklepie Internetowymkorzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością Usługodawcy.

 

Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnejpisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się natreść oraz zawartość Sklepu Internetowego stanowi naruszenie prawa autorskiegoprzysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną orazkarną.

 

 

§ 12. Opinie o produktach

W ramach Sklepu Internetowego Usługodawca nie umożliwiapublikacji opinii o Produktach.

 

 

§ 13. Postanowienia końcowe

Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane sązgodnie z prawem polskim.

 

W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu zobowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminuzastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Usługodawcą,a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, zintencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowymrozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub teżbyłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzyganeprzez właściwy sąd powszechny, zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu.

 

Sądowe rozstrzyganie sporów:

ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, aUsługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem lub przedsiębiorcą, októrym mowa w § 7 ust. 9 Regulaminu, zostają poddane sądom właściwym zgodnie zprzepisami Kodeksu postępowania cywilnego;

ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, aUsługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem ani przedsiębiorcą,o którym mowa w § 7 ust. 9 Regulaminu, zostają poddane sądowi właściwemu zewzględu na siedzibę Usługodawcy.

Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania zpozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie pozakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lubwniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać nastronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). WykazStałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy WojewódzkichInspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej:http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystaćtakże z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów luborganizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jestbezpłatne.

 

Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może wszczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (OnlineDispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Załącznik

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadkuchęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat: ,

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszymodstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawynastępujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następującychrzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) "

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

Adres konsumenta(-ów)

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jestprzesyłany w wersji papierowej)

 

Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

Interesuje Cię szkolenie z prezentacji biznesowej?
Sprawdź ofertę szkoleń